Terms and Conditions

Nederlands:

Algemene voorwaarden

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder kvk-nummer 72196564. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie; Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Batika Amsterdam zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Algemene voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Batika Amsterdam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Batika Amsterdam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Batika Amsterdam zijn vrijblijvend en Batika Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Batika Amsterdam. Batika Amsterdam is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Batika Amsterdam zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Batika Amsterdam is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (7) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Batika Amsterdam. Betalingen zullen naar het rekeningnummer onder de naam van Batika Amsterdam worden overgemaakt.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Batika Amsterdam bent u een bedrag van éénentwintig euro (€ 21,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Batika Amsterdam haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent

(15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Batika Amsterdam om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Batika Amsterdam gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Batika Amsterdam.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Batika Amsterdam opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Evenmin heeft u het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Batika Amsterdam verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Batika Amsterdam geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Batika Amsterdam garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Batika Amsterdam daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Batika Amsterdam de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Batika Amsterdam te retourneren. De producten mogen niet gedragen, bekrast, veranderd of beschadigd zijn en dienen verpakt te zijn in de oorspronkelijke verpakking. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retourzendingen worden niet geaccepteerd als dit niet het geval is.

7.4 Batika Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Batika Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade ontstaan door onoplettendheid.

7.5 Batika Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Batika Amsterdam, dan wel tussen Batika Amsterdam en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Batika Amsterdam, is Batika Amsterdam niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Batika Amsterdam in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Batika Amsterdam gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Batika Amsterdam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Batika Amsterdam schriftelijk opgave doet van een adres, is Batika Amsterdam gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Batika Amsterdam schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Batika Amsterdam gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Batika Amsterdam deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Batika Amsterdam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Batika Amsterdam vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Batika Amsterdam is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 De producten worden voor een groot deel met de hand gemaakt, dit kan betekenen dat er afwijkingen zijn in de geleverde producten ten opzichte van de foto’s die op de website zijn te zien. De materialen worden machinaal bewerkt, dit kan betekenen dat er minuscule afwijkingen zijn in het materiaal. Foto’s op de website kunnen afwijken van het origineel. Batika Amsterdam is niet aansprakelijk voor deze afwijkingen.

10.6 U moet minstens de leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben om een bestelling te kunnen doen bij Batika Amsterdam.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Privacy verklaring

12.1 Batika Amsterdam respecteert de privacy van de klant en erkent het belang van de bescherming van de persoonlijke informatie verzameld door Batika Amsterdam.

12.2 Door onze website te gebruiken, gaat de klant akkoord met de voorwaarden die in dit privacybeleid zijn gespecificeerd. De privacy verklaring is te vinden op onze website www.Batika Amsterdam.com of door te klikken op de link; Privacy & Cookie verklaring

Artikel 13. Vertaling

13.1 Als deze Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld in een andere taal dan de Nederlandse taal en er een geschil ontstaat, hebben de Voorwaarden in de Nederlandse taal altijd voorrang.

Artikel 14. Identiteit

Batika Amsterdam

Naam: Batika Amsterdam

BTW-nummer: NL222387543B01

KVK-nummer: 72196564

Adres; Hofvliet 77, Voorschoten, Nederland

English:

Article 1. Applicability

Registered at the Chambers of Commerce in The Hague under company number 72196564. These terms and conditions will be sent on request. These conditions can also be consulted via the internet, see; Terms & Conditions

1.1 These terms and conditions (hereinafter: terms and conditions) are applicable on all orders and agreements with Batika Amsterdam V.O.F. (hereinafter: Batika Amsterdam).

1.2 Unless agreed otherwise, these conditions apply to all agreements with Batika Amsterdam. Accepting an offer or placing an order shall mean that you accept these conditions.

1.3 The provisions in these conditions may only be deviated from in writing, in which case the other provisions shall remain in full force.

1.4 All rights and claims stipulated in these conditions and in any other agreements for Batika Amsterdam’s benefits shall likewise be stipulated for the benefit of intermediaries and other third parties engaged by Batika Amsterdam.

Article 2. Offers/agreements

2.1 All of Batika Amsterdam’s offers shall be without obligation, and Batika Amsterdam shall expressly reserve the right to change prices, in particular, if necessary under statutory or other requirements.

2.2 An agreement shall only be concluded after Batika Amsterdam accepts your order. Batika Amsterdam shall be entitled to refuse orders or attach certain conditions to delivery, unless expressly stated otherwise. If an order is not accepted, Batika Amsterdam shall indicate this within 10 working days after receiving the order.

Article 3. Prices and payment

3.1 Unless otherwise stated or agreed on in writing, the prices stated for the products and services offered shall be in euros, including VAT and excluding handling and shipping costs, any taxes or other levies.

3.2 Products are delivered upon receipt of payment, unless agreed otherwise. Payments will be transferred to a bankaccount number under the name of Batika Amsterdam.

3.3 If a payment is reversed for whatever reason at a later date after receipt by Batika Amsterdam and delivery has been made in the meantime, this shall never discharge the party making the order from its payment obligation.

3.4 If, after a written demand by Batika Amsterdam, a payment is still not received by Batika Amsterdam within five working days, you shall owe EUR 21,00 in administrative costs. If Batika Amsterdam contracts out its claim for collection, you shall also owe the out-of-court collection costs actually incurred.

3.5 If you fail to make any payment, Batika Amsterdam shall be entitled to suspend or rescind the agreement concerned and related agreements (or the performance there-of).

3.6 If the prices for the products and services increase in the period between the order and the execution thereof, this price increase shall not be passed on, except for price changes resulting from changes in VAT rates or other taxes or levies.

Article 4. Delivery / approval period

4.1 The delivery dates stated by Batika Amsterdam shall merely be indicative. You shall not be entitled to any damages if a delivery date is exceeded, nor shall you be entitled to cancel the order or rescind the agreement.

Article 5. Retention of title

5.1 If you already owe an amount to Batika Amsterdam under any agreement, title to delivered products shall not be transferred until you have paid that amount. The responsibility regarding the products shall already be transferred to you at the time of delivery.

Article 6. Intellectual and industrial property right

6.1 You must respect all intellectual and industrial property rights attached to the products delivered by Batika Amsterdam in full and unconditionally.

Article 7. Complaints and liability

7.1 Upon delivery, you are obliged to inspect the products to determine whether or not they comply with the agreement. If this is not the case, you must inform Batika Amsterdam in writing, stating reasons, as soon as possible and, in any event, within 7 working days after delivery.

7.2 If it is demonstrated that the products do not comply with the agreement, Batika Amsterdam shall have the option of replacing the products concerned with new products in exchange for return of the products or refunding the invoice amount of the products.

7.3 If you do not wish to take possession of a product for any reason, you shall be entitled to return the product to Batika Amsterdam within 14 working days after delivery. Return shipments shall only be accepted in this case if the product and packaging have not been damaged, send it in it’s original package without any damage to the product or accessories. Send it back in it’s original case, with the tag and the cloth and with the return shipment costs being borne by you as well.

7.4 Return shipments with insufficient postage shall not be accepted.

7.5 The return shipments accepted by Batika Amsterdam shall be 

replaced with a substitute product, or the original invoice amounts refunded excl. postage & handling costs, as soon as possible. Refunds shall be given within 14 days of reception of the returned product.

7.6 Batika Amsterdam shall not assume any liability whatsoever for damage claims or consequential damage in whatever capacity substantiated as a result of the use of its products by consumers or third parties.

7.7 Batika Amsterdam is not liable for consequential damage caused by improper use of the products. Batika Amsterdam is not liable for consequential damage caused by inattention.

7.8 Batika Amsterdam is not liable for damage caused by improper use of the products.

Article 8. Orders / communication

8.1 Batika Amsterdam shall not be liable for misunderstandings, mutilation, delays or improper transmission of orders and messages resulting from the use of the internet or any other means of Batika Amsterdam, or between Batika Amsterdam and third parties, insofar as pertaining to the relation between you and Batika Amsterdam, unless and insofar as there has been an intentional act/omission or gross negligence on Batika Amsterdam’s part.

Article 9. Force Majeure

9.1 Without prejudice to the other rights it has, Batika Amsterdam shall, in the case of force majeure, be entitled, at its option, to suspend execution of your order or rescind the agreement without court intervention, by informing you of this in writing and without Batika Amsterdam being obliged to pay any damages.

9.2 Force majeure shall mean any breach which cannot be attributed to Batika Amsterdam, because it is not at fault, and for which it does not bear responsibility pursuant to law, acts intended to have legal effect or generally accepted standards.

Article 10. Miscellaneous

10.1 If you provide your address to Batika Amsterdam in writing/email, Batika Amsterdam shall be entitled to send all orders to that address, unless you indicate in the written statement another address where your orders should be sent.

10.2 Even if deviations from these conditions have been permitted by Batika Amsterdam, whether tacitly or not, for a short or long time period, this shall not affect its right to still demand immediate and strict compliance with these conditions. You may never assert any right based on the fact that Batika Amsterdam has applied these conditions in a lenient manner.

10.3 Should one or more of the provisions of these conditions or any other agreement with Batika Amsterdam be contrary to any applicable legal requirement, the provision concerned shall cease to have effect and shall be replaced with a new, similar provision permissible at law to be determined by Batika Amsterdam.

10.4 Batika Amsterdam shall be entitled to utilize third parties in executing your order(s).

10.5 The products are made largely by hand, this may mean that there are differences in the products compared to the pictures that appear on the website. The materials are machined, this may mean that there are tiny deviations in the material. Pictures can deviate from the original. Batika Amsterdam shall not be liable for these deviations.

10.6 You must have at least the age of 18 (eighteen) years to be able to place an order with Batika Amsterdam.

Article 11. Applicable law and competent court

11.1 All rights, obligations, offers, orders and agreements to which these conditions apply, as well as these conditions themselves, shall be governed solely by Dutch law.

11.2 All disputes between the Parties shall exclusively be brought before the competent court in the Netherlands.

Article 12. Privacy statement

12.1 Batika Amsterdam respects the privacy of the customer and recognizes the importance of protecting the personal information collected by Batika Amsterdam.

12.2 By using our websites, the customer agrees to the conditions set out in this privacy policy. The privacy statement can be found on our website www.Batika Amsterdam.com or by clicking on the link; Privacy & Cookie statement

Article 13. Translation

13.1 If these Terms and Conditions are made available in a language other than the Dutch language and a dispute arises, the Conditions in the Dutch language always have priority.

Article 14. Identity

Batika Amsterdam

Name: Batika Amsterdam

BTW-number: NL222387543B01

Chamber of Numbers-number: 72196564

Address; Hofvliet 77, Voorschoten, Nederland